SALGSVILKÅR I DABV AS

 

1) Partene

Selger er DabV As, Org. 925665975mva, Hamneveien 8, 7246 Sandstad, contact@dabv.com, +4794832830,
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2) Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på
kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

3) Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt DabV-enheten/enhetene.
Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre
annet er særskilt avtalt mellom partene.

4) Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på̊kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 3
levering.

5) Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen
inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på̊en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til
nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at
angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende
gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten.
Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen
likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må̊varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere
varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke
returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på̊en forsvarlig måte for å fastslå̊varens art, egenskaper og
funksjon uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på̊ varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14
dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å
holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

6) Mangel ved varen

– kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må̊kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha
blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil vise til mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok
dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. DabV-enhetene forventes
å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år og har derfor en reklamasjonstid på 5 år. Reklamasjon kan skje senest
5 år etter at kjøper overtok varen, gyldig kvittering må foreligge.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på̊kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge
mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel
motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige
kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å
foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at
forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og
kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens
betydning for kjøperen.

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

7) Selgerens rettigheter

– ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes
selgeren eller forhold på̊selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9
etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve
erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling,
inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra
kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig
tilleggsfrist for oppfylelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til
avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan
kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter
inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal
maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes
kjøpere under 18 år.

8) Garanti

DabV-enhetene leveres med 5 års garanti fra produsent. Det forutsettes da at DabV-enheten er montert
utenpå røret/glasset (som vist på nederst på https://dabv.no) og ikke er i kontakt med vann. Gyldig kvittering
må foreligge og dato er starten på garantitiden. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens
rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 6.

9) Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5 og 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i
minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på̊telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

0
0
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Apply Coupon
Available Coupons
ten Get 10% off ten